کتاب جدید «زندگی من؛ لئوناردو دی‌‌کاپریو»

اگر لئوناردو تـا آن لحـظه انــدکی مردد بود که عشق لئو (لئـــومــانـیــا) ســـرتــاسـر جهان را فرا گرفته است، در آن لحظه دیــگر تمــام شـــک‌هـــایــش به یقـین تبدیل شد؛ «تایـــتـــانیـــک تـــأثیـــر عجیـــــبی بـر زندگی من داشــــت، بــــاور کنید نمی‌خــــواهم اغــــراق کنــــم؛ زمــــانی کــه در جنـــگل‌های آمـــازون در حال پیاده روی بودم، مردمی را دیدم که به شکل انسان‌های اولیه زندگی می‌کردند، آنها حتی لباس هم به تن نداشتند، اما فیلم تایتانیک را دیده بودند.»

قبلی
حتی در سخت‌ترین دوران زندگی، فوتبال مایه آرامش است.
بعد
کاپیتان راموس

نظرتان را بنویسید